Montalba Architects, Inc. by Montalba Architects, Inc. in Santa Monica, United States