Nine-Square Grid House, 1997, Kanagawa, Japan - Photo by Hiroyuki Hirai