WAN AWARDS 2013 Civic Buildings Results (Future Schemes) by WAN AWARDS
Jinshan Church in Fuzhou City, China by Inuce/Dirk U. Moench