2013 WAN Urban Design Award Winner by WAN AWARDS
Nanjing Xiaguan Riverfront Master Plan, Nanjing, China by SOM