Qingdao Qianhao International Square by Solomon Cordwell Buenz in Qingdao, China