Shanmen's Split Bathhouse by BaO Architects in Tianshui, Gansu, China