Grand Hyatt Shenzhen by RTKL in Shenzhen, China
Courtesy of City Crossing