Smyth Hotel by BBG-BBGM in New York, United States