View previous View original View next
 
The Drexel University Daskalakis Athletic Center by Sasaki Associates in Philadelphia, United States
 
 
 
The Drexel University Daskalakis Athletic Center by Sasaki Associates in Philadelphia, United States The Drexel University Daskalakis Athletic Center by Sasaki Associates in Philadelphia, United States The Drexel University Daskalakis Athletic Center by Sasaki Associates in Philadelphia, United States The Drexel University Daskalakis Athletic Center by Sasaki Associates in Philadelphia, United States The Drexel University Daskalakis Athletic Center by Sasaki Associates in Philadelphia, United States The Drexel University Daskalakis Athletic Center by Sasaki Associates in Philadelphia, United States