View previous View original View next
 
Northeast Asia Trade Tower by Kohn Pedersen Fox Associates in Incheon, South Korea
 
Courtesy of Kohn Pedersen Fox (KPF) & Youngchae Park 
 
Northeast Asia Trade Tower by Kohn Pedersen Fox Associates in Incheon, South Korea Northeast Asia Trade Tower by Kohn Pedersen Fox Associates in Incheon, South Korea Northeast Asia Trade Tower by Kohn Pedersen Fox Associates in Incheon, South Korea Northeast Asia Trade Tower by Kohn Pedersen Fox Associates in Incheon, South Korea Northeast Asia Trade Tower by Kohn Pedersen Fox Associates in Incheon, South Korea Northeast Asia Trade Tower by Kohn Pedersen Fox Associates in Incheon, South Korea