View previous View original View next
 
2013 WAN Urban Design Award Winner by WAN AWARDS
 
Nanjing Xiaguan Riverfront Master Plan, Nanjing, China by SOM 
 
2013 WAN Urban Design Award Winner by WAN AWARDS 2013 WAN Urban Design Award Winner by WAN AWARDS 2013 WAN Urban Design Award Winner by WAN AWARDS 2013 WAN Urban Design Award Winner by WAN AWARDS 2013 WAN Urban Design Award Winner by WAN AWARDS 2013 WAN Urban Design Award Winner by WAN AWARDS