View previous View original
 
Espirito Santo Plaza by Kohn Pedersen Fox Associates in Miami, United States
 
 
 
Espirito Santo Plaza by Kohn Pedersen Fox Associates in Miami, United States Espirito Santo Plaza by Kohn Pedersen Fox Associates in Miami, United States