WAN Awards 2018

OCT Design Museum by Studio Pei-Zhu in Shenzhen, China

Thursday 14 Jun 2012

Go back to project
View original View next
 
OCT Design Museum by Studio Pei-Zhu in Shenzhen, China
 
Pei Zhu 
 
OCT Design Museum by Studio Pei-Zhu in Shenzhen, China OCT Design Museum by Studio Pei-Zhu in Shenzhen, China OCT Design Museum by Studio Pei-Zhu in Shenzhen, China OCT Design Museum by Studio Pei-Zhu in Shenzhen, China OCT Design Museum by Studio Pei-Zhu in Shenzhen, China OCT Design Museum by Studio Pei-Zhu in Shenzhen, China