View original View next
 
WAN AWARDS 2011 - Civic Buildings by WAN Editorial
 
Photo: Shigeo Ogawa 
 
WAN AWARDS 2011 - Civic Buildings by WAN Editorial WAN AWARDS 2011 - Civic Buildings by WAN Editorial WAN AWARDS 2011 - Civic Buildings by WAN Editorial WAN AWARDS 2011 - Civic Buildings by WAN Editorial WAN AWARDS 2011 - Civic Buildings by WAN Editorial WAN AWARDS 2011 - Civic Buildings by WAN Editorial