View original
 
Shanghai Changzheng New Pudong Hospital by RTKL in Shanghai, China
 
 
 
Shanghai Changzheng New Pudong Hospital by RTKL in Shanghai, China