WAN Awards 2017
View original View next
 
Kingkey Tower/Beijing South/Sheraton Dameisha/China National Petroleum HQ by TFP Farrells in China
 
Sheraton Dameisha 
 
Kingkey Tower/Beijing South/Sheraton Dameisha/China National Petroleum HQ by TFP Farrells in China Kingkey Tower/Beijing South/Sheraton Dameisha/China National Petroleum HQ by TFP Farrells in China Kingkey Tower/Beijing South/Sheraton Dameisha/China National Petroleum HQ by TFP Farrells in China Kingkey Tower/Beijing South/Sheraton Dameisha/China National Petroleum HQ by TFP Farrells in China